Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Liedon Säästöpankkisäätiön EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Liedon Säästöpankkisäätiö
Y-tunnus: 0134703-0
Liedon Säästöpankkisäätiö
PL 1895 Liedon Säästöpankkisäätiö
info@lspsaatio.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Henrik Rentola, talouspäällikkö

Rekisterin nimi

Apuraha- ja avustusrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään avustus- ja apurahahakemusten käsittelemistä sekä varojen jakamista varten. Kerättyjä tietoja käytetään rekisterinpitäjän sisäiseen raportointiin.

Rekisterin tietosisältö

Apurahanhakijoista kerätään seuraavia tietoja:

Tietolähteet

Tietolähteinä ovat apurahanhakijoiden antamat tiedot, jotka toimitetaan rekisterinpitäjälle apurahahallinnon sähköisen tietojärjestelmän välityksellä.

Rekisteritietojen luovutus

Apurahansaajien nimet julkaistaan säätiön verkkosivuilla. Säätiö ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman laillista perustetta.

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelykäytäntö

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Apurahahallinnon sähköisen tietojärjestelmän käyttöoikeudet on rajattu rekisterinpitäjän sisällä apurahoista vastaaville tahoille. Tietojärjestelmän tuottamia tietoja, muita rekisterin sähköisesti käsiteltäviä tietoja säilytetään asianmukaisesti suojatuissa järjestelmissä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittelyn tarkoituksen täyttäminen tai lainsäädäntö edellyttää.

Rekisteröidyn informointi

Rekisteröityä informoidaan henkilötietolain soveltamisesta tämän hakiessa apurahaa rekisterinpitäjän käytössä olevan sähköisen tietojärjestelmän välityksellä.

Tarkastusoikeus

Apurahanhakijalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Apurahanhakija voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tiedon korjaaminen

Apurahanhakija voi pyytää tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä korjaa virheelliset tiedot tai täydentää puutteelliset tiedot. Apurahanhakija voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä käsittelee pyynnön viipymättä.

Rekisteritietojen poistaminen ja siirtäminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot toimittaakseen ne toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot toimitetaan PDF-muodossa sähköpostilla rekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen.