Tietoa meistä

Säännöt

Säätiön säännöissä määritellään muun muassa säätiön tarkoituksen toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen sekä säätiön toimielimet ja niiden tehtävät.

Liedon Säästöpankkisäätiön säännöt

1 Nimi

Säätiön nimi on Liedon Säästöpankkisäätiö sr.

2 Kotipaikka

Säätiön kotipaikka on Lieto.

3 Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on erityisesti Varsinais-Suomen alueella ja yleisesti Suomessa edistää, tukea ja kehittää:

4 Toimintamuodot

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan:

 1. Antamalla avustuksia, palkintoja ja apurahoja
 2. Tukemalla ja järjestämällä tapahtumia, tutkimusta ja koulutusta
 3. Avustamalla ja tukemalla Säätiön tarkoitusta edistävää muuta toimintaa
 4. Keräämällä ja tallettamalla säästöpankkiperinteeseen liittyvää tietoa ja omaisuutta säästöpankkiperinteen vaalimiseksi; ja 
 5. Kaikilla muilla Säätiön tarkoitusta hyödyttävillä laillisilla toimintamuodoilla

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, osittain tai kokonaan omistamiensa yhteisöjen kautta taikka muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa yhteistyössä.

5 Toimintamuotojen rahoittaminen

Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi. Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

6 Varainhoito

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

7 Johto

Säätiöllä on hallitus. Säätiöllä on toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua.

8 Valtuuskunta

Säätiöllä on valtuuskunta, jonka toiminta, jäsenet ja toimikausi on alla määritelty.

8.1 Lukumäärä

Säätiön valtuuskuntaan valitaan vähintään 30 ja enintään 49 jäsentä.

8.2 Valintatapa ja toimikausi

Valtuuskunnan jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Valtuuskunnan jäsenen tulee olla Oma Säästöpankki Oyj:n asiakas, jonka pääasiakkuus on ko. pankissa. 

Edellä sanotun lisäksi valinnassa tulee etusija antaa henkilöille, joilla on kotipaikka ja varsinainen asuinpaikka Varsinais-Suomessa. Valtuuskunta voi halutessaan nimittää nimitystoimikunnan tekemään ehdotuksen valtuuskunnalle jäsenehdokkaiden valinnasta. Säätiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa olla valtuuskunnan eikä nimitystoimikunnan jäsen.

Säätiön valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta ja kestää kolme (3) vuotta.

Todetaan, että ensimmäinen valtuuskunta toimii samassa kokoonpanossa kaksi (2) vuotta, jotta säätiön toiminta saadaan käynnistettyä ja vakiinnutettua. Tämän jälkeen valtuuskunnan jäsenistä 1/3-osan toimikausi päättyy vuoden 2024 lopussa, 1/3-osan jäsenistä toimikausi päättyy vuoden 2025 ja loppujen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 lopussa. Erovuoroisten lukumäärää laskettaessa osamäärä pyöristetään tarvittaessa lähimpään täyteen lukuun. Nämä erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla.

Valtuuskunnan jäsenen toimikausi loppuu kuitenkin viimeistään sen vuoden lopussa, jona hän täyttää 65 vuotta.

Valtuuskunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta ja kesää yhden (1) vuoden.

8.3 Tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on valita säätiön hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, mikäli säätiölle valittu varsinainen tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö. Valtuuskunta antaa suostumuksensa Säätiön sääntömuutoksille sekä antaa lausuntoja apurahoista ja avustuksista. 

Valtuuskunnalla on oikeus erottaa valitsemansa hallituksen jäsen kesken toimikauden. Valtuuskunnalle myös esitellään säätiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

8.4 Kokoontuminen

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Valtuuskunta voi kokoontua muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai Säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. 

Valtuuskunnan kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja taikka säätiön hallitus. Kutsu säätiön valtuuskunnan kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköisesti valtuuskunnan jäsenen säätiölle ilmoittamaan sähköposti- tai tietoliikenneosoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

8.5 Päätöksenteko

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaalit ratkaistaan arvalla.

8.6 Varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa:

 1. Esitetään säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös
 2. Esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus
 3. Päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä ja valitaan tarvittaessa valtuuskunnan jäsenet erovuorossa olevien valtuuskunnan jäsenten tilalle
 4. Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle sekä annetaan lausunto hallituksen jäsenten hallituksen kokouksen palkkiosta sekä hallituksen jäsenten vuosipalkkioista
 6. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
 7. Annetaan lausunto hallituksen esitykseen annettavista apurahoista, lahjoituksista sekä muista näihin verrattavista, sääntöjen mukaisista avustuksista ja tuista, jotka ylittävät 100 000 euroa. Valtuuskunnan lausuntoa edellyttävien hakemusten euroraja vahvistetaan valtuuskunnassa vuosittain ja se tulee voimaan seuraavan vuoden alusta lukien
 8. Valtuuskunta antaa suostumuksen säätiön hallituksen esittämälle sääntömuutokselle
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 Hallitus

Säätiöllä on hallitus, jonka toiminta, jäsenet ja toimikausi on alla määritelty.

9.1 Lukumäärä

Säätiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista jäsentä.

9.2 Valintatapa ja toimikausi

Valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet. Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta ja kestää kolme (3) vuotta.

Todetaan, että ensimmäinen hallitus toimii samassa kokoonpanossa kolme (3) vuotta, jotta säätiön toiminta saadaan käynnistettyä ja vakiinnutettua. Tämän jälkeen hallituksen jäsenistä kahden (2) jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2025 lopussa, kahden (2) hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2026 lopussa ja yhden (1) hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2027 lopussa. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet valitaan arvalla. Mikäli ensimmäisen hallituksen kokoonpanosta joku jää pois ennen edellä todetun 3 vuoden määräajan päättymistä, lasketaan hänet vuoden 2025 erovuoroisten kiintiöön.

Hallituksen jäsenen toimikausi loppuu kuitenkin viimeistään sen vuoden lopussa, jona hän täyttää 65 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9.3 Tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (hallituksen yleistoimivalta). 

Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus ja hallituksen jäsen eivät saa noudattaa hallituksen tekemää päätöstä, joka on säätiölain tai säätiön sääntöjen vastaisena pätemätön.

9.4 Kokoontuminen

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että säätiön hallitus kokoontuu tarvittaessa. 

Kokous on kutsuttava koolle, jos Säätiön hallituksen jäsen tai Säätiön toimitusjohtaja sitä vaatii kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Jollei Säätiön hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa toimitusjohtaja tai Säätiön hallituksen jäsen, mikäli vähintään puolet Säätiön hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja voi kutsua hallituksen koolle.

Kutsu Säätiön hallituksen kokoukseen lähetetään Säätiön hallituksen päättämällä tavalla viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

9.5 Päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. 

Säätiön hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä, jollei säätiölaissa määrätä suuremmasta enemmistöstä. Normaalissa päätöksentekojärjestyksessä äänten mahdollisesti mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Jos äänet menevät vaalissa tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Esteellistä säätiön hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana.

10 Toimitusjohtaja

Säätiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta).

11 Edustaminen

Säätiötä edustaa säätiön hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa. Säätiön toimitusjohtaja edustaa säätiötä yksin. 

Säätiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun henkilön tai hallituksen jäsenen kanssa

12 Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 Tilintarkastajat

Säätiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastaja valitaan suorittamaan yhden tilikauden tilintarkastus.

14 Varojen käyttäminen Säätiön purkautuessa tai lakkautettaessa Säätiö

Mikäli säätiö puretaan, sen varat on käytettävä säätiön hallituksen määrittämään yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen, jonka on oltava mahdollisimman samankaltainen Säätiön sääntöihin kirjatun tarkoituksen kanssa. Mikäli säätiö lakkautetaan, sen varat on käytettävä edellä mainitun mukaisesti.